Gebruikersvoorwaarden Mercell Nederland B.V.

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Commerce-hub BV dat in 2017 is overgenomen door Mercell Nederland B.V.

Artikel 1. Definities.

In deze Algemene Gebruikersvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1.1 AV: deze algemene gebruikersvoorwaarden, ongeacht de vorm waarin ze worden kenbaar gemaakt.
1.2 Gebruiker(-s): een Opdrachtgever en/of Aanbieder.
1.3 Opdrachtgever: de rechtspersoon die met Mercell een overeenkomst sluit.
1.4 MERCELL: de besloten vennootschap Mercell Nederland B.V., gevestigd te Rijnzathe 32 (3454 PV), De Meern, KvK nummer: 30148169.
1.5 MERCELL Platform: de door Mercell ontwikkelde, onderhoude, geleverde en gehoste online Webdienst.
1.6 Domein: de eigen omgeving van Opdrachtgever in het Mercell Platform.
1.7 Product(-en): de modules van Mercell als beschikbaar gesteld aan de Opdrachtgever.
1.8 Webdienst: de combinatie van de Producten en het Domein.
1.9 Data: alle gegevens en content van wat voor aard dan ook als geleverd, gecreëerd en/of verkregen middels de Webdienst.
1.10 Specificaties: het totaal van de functionele eigenschappen, systeemfuncties, beschikbaarheid en beveiliging van de Producten respectievelijk van het Domein als beschreven in de Mercell on-line documentatie.
1.11 Eindgebruiker: een natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en/of van Aanbieder kan inloggen op het Mercell Platform.
1.12
Aanbieder(-s): de rechtspersoon – niet zijnde de Opdrachtgever – waaronder begrepen, potentiële aanbieders en leveranciers van de Opdrachtgever, die op een of andere manier gebruik maakt van het Mercell Platform en met wie Mercell geen overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2. Algemeen.

2.1 De AV ziet toe op al het gebruik van de Webdienst.
2.2 MERCELL wijst uitdrukkelijk eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van de Gebruiker van de hand. Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk en exclusief de bepalingen van de AV.

Artikel 3. MERCELL Platform.

3.1 MERCELL biedt middels de Webdienst alleen een faciliterende rol en is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juistheid, geschiktheid en volledigheid van de Data noch voor het handelen of nalaten van Gebruiker in verband met de Webdienst of anderszins. MERCELL is bij mogelijke overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Aanbieder geen partij. Daarom is MERCELL niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het onderling voldoen van verplichtingen tussen de Opdrachtgever en de Aanbieder, waaronder begrepen de bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan, het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
3.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de Data. Gebruiker garandeert dat de inhoud van de Data juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en niet anderszins onrechtmatig is en vrijwaart MERCELL voor alle kosten en schade in geval van een niet-nakoming van deze garantie.
3.3 Het is Gebruiker niet toegestaan het MERCELL Platform te (laten) gebruiken voor onjuiste, onrechtmatige en strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik (mede) betrekking heeft op:
– materiaal/Data dat in strijd is met enige wet, regelgeving of de AV;
– de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
– de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidmateriaal en/of materiaal dat naar de mening van MERCELL misleidend is en/of in strijd is met de goede zeden/smaak en/of openbare orde;
– materiaal/Data waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten en/of op privacy rechten en/of waarmee andere rechten van MERCELL en/of derden worden geschonden;
– computervredebreuk (‘hacken);
– materiaal/Data dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
– de vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen.
3.4 MERCELL behoudt zich het recht voor materiaal/Data te wijzigen, weigeren en/of te verwijderen omdat het materiaal/Data onder de scope van artikel 3.3 valt, zonder dat dit op enige wijze leidt tot recht op schadevergoeding van de Gebruiker.
3.5 Gebruiker zal het MERCELL Platform niet (laten) gebruiken ten behoeve van enige doeleinden waarvoor het niet is bedoeld en zullen zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan andere Gebruikers. Het is de Gebruiker niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers hindert en/of het gebruik van het MERCELL Platform nadelig beïnvloedt.
3.6 MERCELL is gerechtigd om, al dan niet deels, het MERCELL Platform aan te passen, te wijzigen en/of te updaten.

Artikel 4. Account.

4.1 Gebruikers dienen hun account te activeren en dienen daarvoor alle gevraagde verplichte informatie in te voeren die nodig is om het aanmeldingsproces te voltooien. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten en Data die worden geplaatst en geüpload in de accounts van haar Eindgebruikers. Een account is altijd persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een derde.
4.2 De door MERCELL verstrekte gebruikersnamen aan de Gebruiker zijn strikt persoonlijk. Gebruiker draagt de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
MERCELL is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-toegangsprocedure.
4.3 MERCELL behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Webdienst, door onder meer het Domein te blokkeren of de accounts van Gebruikers te blokkeren en/of te verwijderen.

Artikel 5. Garantie & Aansprakelijkheid.

5.1 Onder de voorwaarde dat de eigen infrastructuur van de Gebruiker voldoet en blijft voldoen aan de pre-requisite voorwaarden zoals omschreven in de Specificaties, garandeert MERCELL dat:
– de door of namens haar te verlenen Aanvullende Diensten op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd;
– de Webdienst voldoet aan de Specificaties;
– haar personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de naar behoren vereiste kwalificaties ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring.
5.2 MERCELL garandeert niet dat:
– de informatie op de Webdienst juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de Data van andere Gebruikers;
– de Webdienst volledig zonder gebreken zal werken met dien verstande dat MERCELL conform de SLA zal trachten de Webdienst aan de Specificaties te laten voldoen; en
– derden niet het MERCELL en/of de systemen van MERCELL onrechtmatig zullen gebruiken.
5.3 Indien MERCELL aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. MERCELL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MERCELL is uitgegaan van/of anderszins is veroorzaakt door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens/Data.
MERCELL draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Webdienst waarbij zij zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden.
De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van de Webdienst ten gevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden dan wel buiten de macht van MERCELL gelegen omstandigheden zijn voor risico van de Gebruiker. De garantie van dit artikel 5 vervalt in geval van onjuist gebruik van de Webdienst.
Indien MERCELL aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, zal de totale aansprakelijkheid van MERCELL nimmer meer bedragen het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
MERCELL is uitsluitend aansprakelijk voor de daadwerkelijk geleden directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de AV;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MERCELL aan de AV te laten beantwoorden voor zover deze aan MERCELL toegerekend kunnen worden; en
– de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de AV.
5.4 MERCELL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet/winst, gemiste besparingen en schade/kosten door bedrijfsstagnatie. Meer in het bijzonder is MERCELL niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Webdienst.

Artikel 6. Privacy & beveiliging.

6.1 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Webdienst door Gebruiker worden verkregen, mogen door alle partijen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Indien wettelijk vereist, zullen partijen een separate schriftelijke verwerkersovereenkomst sluiten.
6.2 MERCELL zal zich inspannen om de in de branche gebruikelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen te bewerkstelligen en de Data te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik indien en voor zover MERCELL daadwerkelijk toegang tot de Data heeft. De beveiligingseisen van het MERCELL Platform als onderdeel uitmakend van de Specificaties, zullen door MERCELL worden nagekomen. MERCELL staat er niet voor in dat al deze maatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. MERCELL neemt in dit kader passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten.

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, respectievelijk het MERCELL Platform zijn en blijven eigendom van MERCELL. MERCELL erkent dat de intellectuele eigendom op de Data van de Gebruiker is en blijft.
7.2 Met inachtneming van de beperkingen van Artikel 5, vrijwaart MERCELL de Opdrachtgever voor de directe geleden schade en/of kosten die voortvloeien uit een niet-nakoming van deze garantie.
7
.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan de Producten, het Domein of enige inhoud daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MERCELL, op welke wijze dan ook deels en/of geheel aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, vertalen, bewerken, wijzigen, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken noch door middel van ‘reverse engineering’ of anderszins (te trachten) de broncode van de Producten respectievelijk van het MERCELL Platform te creëren.
7.4 Het is MERCELL toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten respectievelijk van het Domein en/of het MERCELL Platform.

Artikel 8. Overige

8.1 Geheimhouding. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie, business respectievelijk het MERCELL Platform, Domein, de Producten en de Data. Partijen leggen deze verplichting op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden.
8.2 Schriftelijk. Partijen erkennen dat onder de AV berichtgeving per mail valt onder de noemer “schriftelijk”.
8.3 Toepasselijkheid AV. Indien de AV eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Gebruiker en MERCELL, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de AV.
8.4 Nietigheid. Indien en voor zover enige bepaling van de AV wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. MERCELL zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
8.5 Rechtskeuze. Op de AV en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding hiervan zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden Nederland (locatie: Utrecht) doch niet voordat partijen hebben getracht het geschil minnelijk op te lossen.