Algemene Voorwaarden Negometrix BV

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Commerce-hub BV dat in 2017 is overgenomen door Negometrix BV.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1.1 AV: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin ze worden kenbaar gemaakt.
1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen NX en de Opdrachtgever met betrekking tot:
– het Gebruiksrecht, welke overeenkomst bestaat uit de AV en het door partijen voor akkoord ondertekende voorblad en de daarbij behorende bijlagen:
–  de levering van de Aanvullende Diensten, welke overeenkomst bestaat uit de door Opdrachtgever voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging van NX en de daarbij behorende bijlagen waarnaar wordt verwezen.
1.3 Opdrachtgever: de rechtspersoon die met NX een Overeenkomst sluit.
1.4 NX: de besloten vennootschap Negometrix BV, gevestigd te Rijnzathe 32 (3454 PV), De Meern, KvK nummer: 30148169.
1.5 NX Platform: de door NX ontwikkelde, onderhoude, geleverde en gehoste online Webdienst.
1.6 Domein: de eigen omgeving van Opdrachtgever in het NX Platform.
1.7 Product(-en): de modules van NX als genoemd in het voorblad en beschikbaar gemaakt in het Domein waarvoor Opdrachtgever het Gebruiksrecht krijgt.
1.8 Webdienst: de combinatie van de Producten en het Domein.
1.9 Gebruiksrecht: tegen betaling van de Gebruiksvergoeding, het niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht als verleend door NX aan Opdrachtgever gedurende en onder de voorwaarden van de Overeenkomst:
– op toegang langs elektronische weg tot het Domein: en
– om de Producten te gebruiken uitsluitend conform de in het voorblad nader overeengekomen detaillering van het Gebruiksrecht.
1.10 Gebruiksvergoeding: de jaarlijkse vooraf verschuldigde vergoeding die Opdrachtgever betaalt voor het Gebruiksrecht.
1.11 Aanvullende Diensten: alle dienstverlening van NX die niet valt onder het Gebruiksrecht en staat omschreven in de Overeenkomst.
1.12 Data: alle gegevens en content van wat voor aard dan ook als geleverd, gecreëerd en/of verkregen middels de Webdienst.
1.13 Specificaties: het totaal van de functionele eigenschappen, systeemfuncties, beschikbaarheid en beveiliging van de Producten respectievelijk van het Domein als beschreven in de NX on-line documentatie en in de SLA.
1.14 Eindgebruiker: een natuurlijke persoon die onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever het Gebruiksrecht uitoefent en als zodanig kan inloggen op het NX Platform.
1.15
Aanbieder(-s): de rechtspersoon – niet zijnde de Opdrachtgever – waaronder begrepen, potentiële aanbieders en leveranciers van de Opdrachtgever, die op een of andere manier gebruik maakt van het NX Platform.

Artikel 2. Algemeen

2.1 De AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en NX, op al het gebruik van de Webdienst door Opdrachtgever en op het leveren van Aanvullende Diensten.
2.2 NX wijst uitdrukkelijk eventuele algemene (inkoop) voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand. Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk en exclusief de bepalingen van de Overeenkomst respectievelijk van de AV.

Artikel 3. Gebruiksrecht en Aanvullende Diensten

3.1 Na het sluiten van de Overeenkomst en tegen betaling van de Gebruiksvergoeding, verleent NX aan Opdrachtgever het Gebruiksrecht en stelt de bij de Producten behorende (digitale) documentatie voor eigen gebruik ter beschikking.
3.2 De Webdienst mag slechts worden gebruikt binnen en ten behoeve van de scope als omschreven in het voorblad onder “Gebruiksrecht” en derhalve enkel en alleen door de daarbij behorende (type/organisatie/afdeling/aantal) Eindgebruikers. In geval deze scope en/of Eindgebruikers anders worden dan hetgeen ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst het geval is, is NX gerechtigd de Gebruiksvergoeding navenant aan te passen.
3.3 Als onderdeel van het Gebruiksrecht, verricht NX periodiek het algemeen regulier onderhoud van de Webdienst, hetgeen het volgende behelst:

  1. het opsporen en herstellen van de onvolkomenheden in de standaardvorm van de Webdienst en in de daarbij behorende documentatie,
  2. het ter beschikking stellen van nieuwe releases van de Producten met aanvullende functionaliteiten en/of verbeteringen.

3.4 Als onderdeel van het Gebruiksrecht, verleent NX de werkzaamheden als omschreven in de SLA.
3.5 Voor alle mogelijke Aanvullende Diensten, komen partijen een Overeenkomst overeen.
Aanvullende Diensten kunnen ondermeer bestaan uit ondersteuning door NX bij de implementatie van het gebruik van de Webdienst en/of een training betreffende de eigenschappen en het gebruik van de Webdienst.

Artikel 4. Duur, verlenging, beëindiging Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst vangt aan op de startdatum als genoemd in het voorblad en blijft van kracht voor de looptijd als vermeld in het voorblad/opdrachtbevestiging.
4.2 Voor wat betreft het Gebruiksrecht geldt dat na het verstrijken van de in lid 4.1 genoemde periode, de Overeenkomst telkens verlengd wordt met een periode van twaalf (12) maanden.
4.3 Voor wat betreft het Gebruiksrecht geldt dat beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever of NX plaats vindt door opzegging tegen het einde van de periode van het Gebruiksrecht met inachtneming van een termijn van tenminste drie (3) maanden. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging.

Artikel 5. NX Platform

5.1 NX biedt middels de Webdienst alleen een faciliterende rol en is daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juistheid, geschiktheid en volledigheid van de Data noch voor het handelen of nalaten van een Opdrachtgever in verband met de Webdienst of anderszins. NX is bij mogelijke overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Aanbieder geen partij. Daarom is NX niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het onderling voldoen van verplichtingen tussen Opdrachtgever en Aanbieders, waaronder begrepen de bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan, het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.
5.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de Data. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud van de Data juist, actueel en betrouwbaar is, niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden en niet anderszins onrechtmatig is en vrijwaart NX voor alle kosten en schade in geval van een niet-nakoming van deze garantie.
5.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan het NX Platform te (laten) gebruiken voor onjuiste, onrechtmatige en strafbare gedragingen. Dit zal onder meer het geval zijn indien het gebruik (mede) betrekking heeft op:
– materiaal/Data dat in strijd is met enige wet, regelgeving of de AV;
– de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
– de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidmateriaal en/of materiaal dat naar de mening van NX misleidend is en/of in strijd is met de goede zeden/smaak en/of openbare orde;
– materiaal/Data waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten en/of op privacy rechten en/of waarmee andere rechten van NX en/of derden worden geschonden;
– computervredebreuk (‘hacken);
– materiaal/Data dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen;
– de vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen.
5.4 NX behoudt zich het recht voor materiaal/Data te wijzigen, weigeren en/of te verwijderen omdat het materiaal/Data onder de scope van artikel 5.3 valt, zonder dat dit op enige wijze leidt tot recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever.
5.5 Opdrachtgever zal het NX Platform niet (laten) gebruiken ten behoeve van enige doeleinden waarvoor het niet is bedoeld en zullen zich onthouden van het versturen van ongewenste en/of ongevraagde berichten aan (andere) opdrachtgevers respectievelijk Aanbieders. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige opdrachtgevers respectievelijk Aanbieders hindert en/of het gebruik van het NX Platform nadelig beïnvloedt.
5.6 NX is gerechtigd om, al dan niet deels, het NX Platform aan te passen, te wijzigen en/of te updaten.

Artikel 6. Account

6.1 Eindgebruikers van Opdrachtgever dienen hun account te activeren en dienen daarvoor alle gevraagde verplichte informatie in te voeren die nodig is om het aanmeldingsproces te voltooien. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten en Data die worden geplaatst en geüpload in de accounts van haar Eindgebruikers. Een account is altijd persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een derde.
6.2 De door NX verstrekte gebruikersnamen aan de Eindgebruiker zijn strikt persoonlijk. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. NX is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-toegangsprocedure.
6.3 NX behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever respectievelijk Eindgebruikers van Opdrachtgever uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Webdienst, door onder meer het Domein te blokkeren of de accounts van Eindgebruikers te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds ontvangen vergoedingen terug te betalen, indien de Opdrachtgever:
– op enige wijze in strijd handelt met de Overeenkomst;
– inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
– in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 7. Betaling

7.1 NX zal het Gebruiksrecht en de Aanvullende Diensten uitvoeren tegen betaling van de Gebruiksvergoeding respectievelijk tegen de tarieven als overeengekomen in de Overeenkomst. De jaarlijkse Gebruiksvergoeding dient vooraf betaald te worden. Aanvullende Diensten worden gefactureerd na aangaan van de Overeenkomst. Alle genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW en inclusief reiskosten binnen Nederland. Alle prijzen en tarieven zullen steeds vastgesteld zijn in Euro’s (€). NX zal voor alle vergoedingen (digitale) facturen aan Opdrachtgever zenden. NX is gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling van facturen dient in Euro’s (€) plaats te vinden.
7.2 Voor de facturen geldt een betalingstermijn van dertig (30) dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bezwaren inzake de factuur dienen binnen tien (10) werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Overschrijding van een betalingstermijn, geeft NX ten aanzien van de niet-betaalde dienstverlening direct het recht haar prestaties op te schorten c.q. te beëindigen.
7.3 Alle voorafgaande betalingen zijn niet-terugvorderbaar tenzij een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst volledig veroorzaakt wordt door een toerekenbare tekortkoming van NX in welk geval pro rato de vergoeding voor de resterende maanden na datum opzegging van het lopende contractjaar aan Opdrachtgever zal worden terugbetaald.
7.4 NX is jaarlijks gerechtigd de vergoedingen verschuldigd onder de Overeenkomst te verhogen conform het CBS indexcijfer zakelijke dienstverlening, zoals gepubliceerd op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek of met een percentage van 2%, afhankelijk van welk percentage het hoogst is.

Artikel 8. Garantie & Aansprakelijkheid.

8.1 Onder de voorwaarde dat de eigen infrastructuur van de Opdrachtgever voldoet en blijft voldoen aan de pre-requisite voorwaarden zoals omschreven in de Specificaties, garandeert NX dat:
– de door of namens haar te verlenen Aanvullende Diensten onder de Overeenkomst op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd;
– de Webdienst voldoet aan de Specificaties;
– haar personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de naar behoren vereiste kwalificaties ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring;
8.2 NX garandeert niet dat:
– de informatie op de Webdienst juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de Data van andere opdrachtgevers en Aanbieders;
– de Webdienst volledig zonder gebreken zal werken met dien verstande dat NX conform de SLA zal trachten de Webdienst aan de Specificaties te laten voldoen; en
– derden niet het NX en/of de systemen van NX onrechtmatig zullen gebruiken.
8.3 Indien NX aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. NX is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NX is uitgegaan van/of anderszins is veroorzaakt door of namens de Opdrachtgever respectievelijk Aanbieder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens/Data.
NX draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Webdienst waarbij zij zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van de Webdienst ten gevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden dan wel buiten de macht van NX gelegen omstandigheden zijn voor risico van de Opdrachtgever. De garantie van dit artikel 8 vervalt in geval van onjuist gebruik van de Webdienst.
Indien NX aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, zal de totale aansprakelijkheid van NX nimmer meer bedragen dan de Gebruiksvergoeding als betaald voor het jaar waarin de schade zich voordoet; de aansprakelijkheid van NX is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
NX is uitsluitend aansprakelijk voor de daadwerkelijk geleden directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de AV;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NX aan de Overeenkomst/AV te laten beantwoorden voor zover deze aan NX toegerekend kunnen worden; en
– de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de AV.
8.4 NX is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet/winst, gemiste besparingen en schade/kosten door bedrijfsstagnatie. Meer in het bijzonder is NX niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Webdienst.

Artikel 9. Privacy & beveiliging

9.1 Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Webdienst door de Opdracht-gever worden verkregen mogen door alle partijen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Indien wettelijk vereist, zullen partijen een separate schriftelijke verwerkersovereenkomst sluiten.
9.2 NX zal zich inspannen om de in de branche gebruikelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen te bewerkstelligen en de Data te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik indien en voor zover NX daadwerkelijk toegang tot de Data heeft. De beveiligingseisen van het NX Platform als onderdeel uitmakend van de Specificaties, zullen door NX worden nagekomen. NX staat er niet voor in dat al deze maatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. NX neemt in dit kader passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, respectievelijk het NX Platform zijn en blijven eigendom van NX. NX erkent dat de intellectuele eigendom op de Data van de Opdrachtgever respectievelijk van de Aanbieder is en blijft.
10.2 Met inachtneming van de beperkingen van Artikel 8, vrijwaart NX de Opdrachtgever voor de directe geleden schade en/of kosten die voortvloeien uit een niet-nakoming van deze garantie.
10
.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Producten, het Domein of enige inhoud daarvan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NX, op welke wijze dan ook deels en/of geheel aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, vertalen, bewerken, wijzigen, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken noch door middel van ‘reverse engineering’ of anderszins (te trachten) de broncode van de Producten respectievelijk van het NX Platform te creëren.
10.4 Het is NX toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten respectievelijk van het Domein en/of het NX Platform.

Artikel 11. Afloop/tussentijdse beëindiging

11.1 In geval van afloop van de termijn van de Overeenkomst zie voor wat betreft het Gebruiksrecht de transitiebepalingen in de SLA.
11.2 De Overeenkomst kan door middel van een aangetekend schrijven door een partij worden opgezegd in geval de wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de Overeenkomst en deze wederpartij niet binnen tien (10) dagen nadat zij per aangetekend schrijven op haar strijdige handelwijze is gewezen, deze alsnog volledig nakomt. Deze schriftelijke ingebrekestelling inclusief de genoemde termijn is steeds vereist, behalve voor zover volledige nakoming niet meer mogelijk respectievelijk zinvol is of in de Overeenkomst een termijn is opgenomen waarbinnen de wederpartij moest hebben gepresteerd.
11.3 Onverminderd de rechten die een partij heeft op grond van de wet, heeft iedere partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder opzegtermijn schriftelijk te ontbinden indien de andere partij:
– (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt;
– een eigen verzoek tot faillietverklaring indient, een derde een verzoek tot haar faillietverklaring indient:
– in staat van faillissement wordt verklaard;
– wordt ontbonden dan wel haar onderneming/organisatie wordt opgeheven;
– haar activiteiten staakt;
– anderszins niet langer in staat is de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

Artikel 12. Overige

12.1 Geheimhouding. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie, business respectievelijk het NX Platform, Domein, de Producten en de Data. Partijen leggen deze verplichting op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden.
12.2 Waiver. Het nalaten door één van de partijen om binnen een in de Overeenkomst nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij de betreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet nakoming akkoord is gegaan.
12.3 Overdraagbaarheid. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NX aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd en/of vertraagd; NX is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
NX is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits de rechtsopvolger garant zal staan voor de uitvoering onder dezelfde voorwaarden.
12.4 Partijen verklaren en garanderen dat zij gerechtigd en bevoegd zijn de Overeenkomst aan te gaan en de rechten te verlenen die in de Overeenkomst over en weer worden verleend.
12.5 Wijziging. Elke terzijdestelling, aanvulling en/of wijziging van enige bepaling van de Overeenkomst, is slechts bindend, indien een en ander schriftelijk is overeengekomen en door partijen is ondertekend.
12.6 Schriftelijk. Partijen erkennen dat onder de Overeenkomst berichtgeving per mail valt onder de noemer “schriftelijk”; echter, officiële kennisgevingen met betrekking tot de duur /geldigheid van de Overeenkomst zullen altijd plaatsvinden per aangetekende post.
12.7 Toepasselijkheid AV. Indien de AV eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en NX, wordt de Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de AV op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
12.8 Nietigheid. Indien en voor zover enige bepaling van de AV wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. NX zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/ vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
12.9 Onderaannemers. NX zal haar activiteiten en diensten onder de Overeenkomst leveren in de rol van hoofdaannemer en zal in voorkomende gevallen gebruik maken van onderaannemers. Met inachtneming van de beperkingen van Artikel 8, is NX verantwoordelijk voor het handelen van die onderaannemer.
12.10 Survival. Bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren (zoals betalingsverplichtingen, aansprakelijkheid, geheimhouding, rechtskeuze etc.), blijven van kracht tot aan de daaruit voortspruitende verplichtingen geheel en naar behoren is voldaan.
12.11 Rechtskeuze. Op de AV en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen waaronder Overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding hiervan zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Midden Nederland (locatie: Utrecht) doch niet voordat partijen hebben getracht het geschil minnelijk op te lossen.